Auteur'S Blog Over Financiële En Zakelijke

Voorbeeld van een contract met een derde partij logistiek dienstverlener - #2

Dit contract kan nuttig zijn bij het samenstellen van uw eigen juridische documenten


12.3 De geheimhoudingsverplichtingen van de partijen ingevolge dit Artikel 12 blijven gelden tijdens en na de beëindiging van de overeenkomst.

13. scheidbaarheid

Indien een clausule of bepaling van deze overeenkomst illegaal of niet-afdwingbaar is onder de huidige of toekomstige wetgeving, dan zal een dergelijke clausule of bepaling als scheidbaar worden beschouwd en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van enige andere bepaling.

14. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan en wordt beheerst door de geïnterpreteerde en geïnterpreteerde in overeenstemming met de wetten van de (naam afzender staat).

15. Arbitrage

Elke onenigheid, geschil, controverse of claim met betrekking tot de geldigheid van deze overeenkomst of die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, of schending hiervan, zal definitief worden beslecht door arbitrage in (naam afzender stad en staat), in overeenstemming met artikelen van de American Arbitration Association for Commercial Arbitration. Elk van de verzender en vervoerder kiest één scheidsrechter en de twee aldus gekozen scheidsmannen stemmen in onderling overleg in met de selectie van een derde scheidsrechter of, bij gebreke van een dergelijke wederzijdse overeenstemming, wordt de derde scheidsrechter gekozen door de American Arbitration Association.

16. Recht van compensatie

Vervoerder en expediteur komen overeen dat, in de mate dat een van hen op enig moment geld verschuldigd is door de andere partij, inclusief op reguliere facturen verzonden zoals hierin bepaald, deze partij dit bedrag kan verrekenen met onbetwiste gelden die deze partij aan die partij verschuldigd is van tijd tot tijd dient elke dergelijke verrekening te geschieden door schriftelijke kennisgeving aan de partij die de kaart heeft afgeleverd, effectief bij verzending.

17. Opdracht

Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en hun wettelijke vertegenwoordigers. Geen van de partijen zal deze overeenkomst of enig belang of recht daarin overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve dat (i) de verzender het recht heeft om de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde partij en (ii) de vervoerder hebben het recht vervoersdiensten in onderaanneming te geven, zoals in deze overeenkomst wordt overwogen.

18. Overmacht

Indien en voor zover een van beide partijen kan worden uitgesloten door een omstandigheid van overmacht, autoriteit van wetten, stakingen, uitsluitingen of andere oorzaken buiten haar macht om hieronder uit te voeren, zal een dergelijk verzuim of wanprestatie worden verontschuldigd voor zover dit is noodzakelijk door een dergelijke oorzaak. De partij die door de overmachtsituatie is getroffen, zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om dit verzuim te verhelpen. Indien de vervoerder, op grond van een arbeidsconflict, overheidsoptreden, een daad van God of dergelijke, transportlogistieke diensten kan aanbieden in de mate die wordt beoogd door deze overeenkomst, zal deze in elk geval, voor zover deze nog steeds in staat is om zorgen voor verzending en vervoer, dergelijke diensten aan de verzender blijven leveren in verhouding tot het bedrag dat de bedrijfsactiviteiten van de koerier van dergelijke diensten aan de verzender omvatten voorafgaand aan het optreden van het evenement in kwestie.

19. Handelsmerken

19.1. Vervoerder wordt hierbij het recht verleend om de handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo's van de verzender te gebruiken (gezamenlijk de "handelsmerken"), uitsluitend in de mate die specifiek vereist is voor de uitvoering van zijn taken krachtens deze overeenkomst, inclusief de het recht om vervoerders toe te staan ​​handelsmerken op voertuigen aan te brengen wanneer ze producten vervoeren; met dien verstande echter dat een dergelijk gebruik specifiek gebruik uitsluit dat op enige manier afwijkende connotaties kan bevatten die te wijten zouden kunnen zijn aan de verzender, zijn producten of handelsmerken, als gevolg van de afwijkende manier waarop de handelsmerken worden gebruikt.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, erkent de vervoerder dat geen handelsmerk of handelsnaamrechten in om het even welke handelsmerken door deze overeenkomst worden verleend.

19.2 Shipper verklaart hierbij, garandeert en sluit aan dat zij het recht heeft om de handelsmerken te gebruiken en zal behouden en zal een schadevrij bedrijf schadeloosstellen en vrijwaren van elke claim van vermeende inbreuk die door een partij tegen de vervoerder is ingesteld, inclusief maar niet beperkt tot de redelijke kosten van de vervoerder van rechtsbijstand, op voorwaarde dat de vervoerder de verzender onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke actie.

20. Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de volledige en volledige overeenkomst tussen de partijen. Indien bepalingen door een bevoegde rechtbank ongeldig worden verklaard, blijft het restant daarvan volledig van kracht. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten en / of afspraken, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen.

21. Amendementen

Geen enkele wijziging, wijziging of wijziging van een van de voorwaarden, bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst is alleen geldig als deze schriftelijk is opgesteld en namens de partijen bij deze is ondertekend door hun naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers.

22. Autorisatie

Partijen zijn het eens en gerechtvaardigd dat de personen die dit document namens de respectieve partijen ondertekenen, naar behoren gemachtigd zijn om een ​​dergelijke overeenkomst uit te voeren. Geen ander bewijs van toestemming is of zal vereist zijn.

23. Niet-vrijstelling

De vermelding in deze overeenkomst van een bepaald rechtsmiddel belet de verzender of de vervoerder van een andere remedie-expediteur of -vervoerder niet, hetzij in rechte hetzij in billijkheid. Het falen van de verlader of koerier om op enig moment aan te dringen op de strikte uitvoering van een convenant of overeenkomst of om enige optie, recht, bevoegdheid of rechtsmiddel uit deze overeenkomst uit te oefenen, mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring of afstand doen voor de toekomst. De ontvangst en aanvaarding door de vervoerder van vergoedingen, of de betaling daarvan door de afzender, met kennis van de schending van een convenant in deze overeenkomst, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke schending.

24. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen werden gedaan, of dat kan nodig zijn, moeten schriftelijk zijn en worden verzonden naar de partijen bij aangetekend of aangetekend schrijven, per aangetekende retourontvangst of per koeriersdienst en worden geacht te zijn ontvangen bij ontvangst door de partij aan wie geadresseerd. Kennisgevingen moeten aan de partijen worden geadresseerd op de adressen die zijn vermeld op de tentoonstelling (lijst met expositiebrieven), aangezien deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Elke partij kan haar adres voor kennisgeving wijzigen door een kennisgeving van een dergelijke wijziging aan de andere partij in overeenstemming met het voorgaande in te dienen, welke adreswijziging van kracht wordt vijf (5) dagen nadat de kennisgeving is ontvangen.

Ten bewijze waarvan afzender en koerier deze overeenkomst in tweevoud hebben uitgevoerd vanaf de dag en het jaar die hierboven zijn geschreven.

(Vul de volledige naam van de verzender in)

(Titel van gemachtigde ondertekenaar invoegen)

(Vul de naam van de gemachtigde ondertekenaar in)

(Handtekeningregel invoegen)

(Vul de volledige naam van de vervoerder in)

(Titel van gemachtigde ondertekenaar invoegen)

(Vul de naam van de gemachtigde ondertekenaar in)

(Handtekeningregel invoegen)


Video Van De Auteur: Blockchain. Systeem van vertrouwen voor de samenleving

Gerelateerde Artikelen:

✔ - Contractarbeid: een belastingaftrekbare kosten

✔ - Belastingverschillen tussen een LLC en een S Corporation

✔ - Advertentiekosten aftrekken


Nuttig? Deel Dit Met Je Vrienden!